top of page
Úvod  > Obchodní informace  >  Projektová dokumentace

Modulové domy WoodCon   |   Projektová dokumentace

Základní informace

 

  • Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (územní souhlas a ohlášení stavby) je vypracována smluvním projektantem.

  • Smluvní vztah/objednávka projektu je vždy na úrovni klient (objednatel) - projektant (společnost WoodCon je třetí strana).

  • Osobní schůzka s projektantem není nezbytná - lze komunikovat emailem/telefonicky.

  • Vyřízení povolení (engineering) může realizovat projektant zcela sám nebo ve spolupráci s klientem.

Projektová dokumentace

 

Projekt pro sloučené územní a stavební řízení (územní souhlas a ohlášení stavby): 

Je zpracován podle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 

Skladba projektu - požadované a nutné části projektové dokumentace:

A. průvodní zpráva, 
B. souhrnná technická zpráva, 
C. situační výkresy (širší vztahy, celkový situační výkres, koordinační situační výkres, zákres do KM, situace pro souhlas majitelů sousedních pozemků), 

D. výkresová dokumentace: 
D.1.1 - architektonickostavební řešení (technická zpráva, půdorys základů, ocelového a dřevěného roštu, 1NP, krovu, střechy, řezy, pohledy), 
D.1.2 - konstrukčně technické řešen
í - statický posudek (základní posouzení typového objektu; individuální úpravy řešeny individuálním posudkem), 
D.1.3 - požárně bezpečnostní řešení, 
D.1.4 - technika prostředí staveb (ZTI - půdorysy vodovod, kanalizace, vytápění,
elektroinstalace)

D.1.5 - sjezd, zpevněné plochy (situace, rozhledové trojúhelníky, řez zpevněnou plochou)

D.1.6 - vynětí ze zemědělského půdního fondu

D.2 - hromosvod

E. dokladová část - PENB

ORIENTAČNÍ CENA ZÁKLADNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (body A.-E.)

Přízemní jednomodulová stavba - provedení Classic, Block

50.000Kč

Přízemní vícemodulová stavba - provedení Classic, Block

Patrová jednomodulová stavba - provedení Loft, Loft XL

Individuální projekty

60.000Kč

ORIENTAČNÍ CENY SOUČÁSTÍ NEZAHRNUTÝCH V ZÁKLADNÍM PROJEKTU

Geodetické zaměření pozemku (možno využít geodeta investora nebo již existující geodetické zaměření):

cca 7.000Kč

Hydrogeologický průzkum (pro vsakování dešťových vod):

Inženýrskogeologický průzkum (pro případ založení stavby na betonové patky/piloty):

Projekt ČOV (čistírna odpadních vod)

Individuální statické posouzení založení stavby a atypických konstrukcí (individuální projekty)

cca 6.000Kč

cca 9.000Kč

cca 6.000Kč

Dle rozsahu

ORIENTAČNÍ CENA ZA VYŘÍZENÍ POVOLENÍ NA ÚŘADECH (ENGINEERING)

Varianta A: Vyřízení povolení ve spolupráci = rozdělení agendy mezi projektanta a investora:

15.000Kč

Varianta B: Vyřízení povolení "na klíč" = 100% agendy vyřízeno projektantem:

20.000Kč

Ceny jsou orientační a  uvedeny bez DPH; přesná cena projektové dokumentace bude stanovena na základě náročnosti konkrétních projektových prací 

bottom of page